de Vrijbuiters

Geeft je vleugels!

Oudercommissie

Zowel u als ouders als wij van de Vrijbuiters vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De Oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op 't Belhameltje zijn geplaatst. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op de Vrijbuiters en met betrekking tot het klachtenreglement. De Oudercommissie heeft een adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, tante tuit als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van tante tuit voor een goede bedrijfsvoering.

De opdracht van de Oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het
adviseren op onderdelen van het beleid van de Vrijbuiters. 
De Oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico-inventarisatie en klachtenregeling.

De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober. 
De oudercommissie is per e-mail bereikbaar via: oudercommissie@belhameltje.com

Onze oudercommissie bestaat uit: 

  • Mirjam Wiersma
  • Jasper Klein Gunnewiek
  • Marloes Levers


Reglement Oudercommissie:

Reglement Oudercommissie
Oudercommissie reglement 2021.pdf (5.23MB)
Reglement Oudercommissie
Oudercommissie reglement 2021.pdf (5.23MB)


Laatste notulen oudercommissie vergadering: 
De oudercommissie vergadert samen met de oudercommissie van 't Belhameltje. 

Oudercommissie juli 2021
Notulen OC juli 2021.pdf (81.43KB)
Oudercommissie juli 2021
Notulen OC juli 2021.pdf (81.43KB)